در اینجا شما به آسانی می توانید در مورد توبرکلوز به چندین زبان معلومات دریافت کنید

Tuberkuloosi.fi یک صفحه انترنیتی مفید و قابل استفاده برای دوستداران معلومات بیشتر در مورد توبرکلوز یا سل است. این صفحه برای خود اشخاص بیمار و یا نزدیکان آنها که بنابر کدام دلیل از این مرض رنج می برند نیز مفید میباشد. صفحات انترنتی بعداً به چندین زبان دیگر نیز قابل دسترس خواهد بود.