آیا من در خطر هستم؟

آیا شما باید از مبتلا شدن به توبرکلوز بترسید؟ ما می توانیم بگویم که اکثریت مردم در فنلاند: احتمالاً ضرور نیست شما تشویش کنید. توبرکلوز یک مرض ناچیز و کم در فنلاند است. اکثر مردم نیاز ندارند تا در این مورد تشویش کنند.

مردمانیکه که با افراد مبتلا به توبرکلوز شش وقت زیاد سپری نموده اند، در بالاترین درجه خطر مبتلا شدن به این مرض وجود دارند. این گروپ شامل کسانی می شود که با مریضان توبرکلوز در عین ساختمان زندگی می کنند.

همچنان دیگر عوامل می توانند بالای خطر تاثیر کنند، بطور مثال:

  • آیا در کدام کشوریکه توبرکلوز در آن زیاد باشد بشکل طولانی زندگی کرده اید؟
  • آیا توبرکلوز در کشور اصلی شما زیاد است؟
  • آیا در محلات مزدحم زندگی کرده اید؟
  • حالت صحی شما و سیستم ایمنی بدن تان در کدام وضعیت قرار دارد؟

در این بخش، شما می توانید در مورد گروپ های خطرناک و بخش مخصوص توبرکلوز برای مهاجرین معلومات پیدا کنید.

مرض توبرکلوز

آیا توبرکلوز عیب من است؟

نخیر، بدون در نظر داشت نژاد، جنس، سن، پیشه و حالت اجتماعی، هر کسیکه به این مرض مبتلا شود، آنرا انکشاف می دهد.

آیا تمام کسانیکه در تماس نزدیک با مریض توبرکلوز بوده اند به این مرض مبتلا گردیده اند؟

نخیر، تنها از ده جوان صحتمند یک تن آن به توبرکلوز قابل انکشاف مبتلا می گردد. تقریباً در نیم آنها در بین دو سال علایم این مرض دیده می شود. نیم دیگر آنها توبرکلوز را در آینده های زندگی شان تجربه خواهند کرد.

آیا نوزادان یا اطفال پیشتر از جوانان به این مریضی مبتلا می شوند؟

بلی. نوزادان یا اطفال دارای سیستم ایمنی ضعیف هستند. اگر آنها به مرض توبرکلوز مبتلا شوند، بسیار زود مریض خواهند شد و این مریضی می تواند زندگی آنها را تهدید کند. در عین حال، خطر انکشاف مرض توبرکلوز در جوانان بین 15 الی 20 ساله زیاد تر است نسبت به جوانان زیر 15 سال.

امراض یا ادویه جات که سیستم ایمنی بدن را پایین می آورد چطور خطر انکشاف مرض توبرکلوز در انسان ها را به بار می آورد؟

امراض مختلف و استفاده دوا می تواند سیستم ایمنی بدن را پایین ببرد. زمانیکه سیستم ایمنی بدن یک انسان ضعیف شود، بدن نمی تواند باکتریا را بشکل درست آن کنترول کند. اگر باکتریا در بدن وسعت پیدا کرد، این مرض انکشاف پیدا می کند. بنابر این، انکشاف توبرکلوز در چنین اشخاص بسیار بالا است.

چرا این مهم است که از مبتلا شدن به مرض ایدز باخبر شویم؟

بخاطریکه ایدز سیستم ایمنی بدن را ضعیف ساخته و خطر بالای تجربه ایدز و توبرکلوز را در طول زندگی انسان باخود همراه دارد.

آیا توبرکلوز در مریضان ایدز مشابه دیگر مریضان توبرکلوز است؟

مردمان مبتلا به مرز ایدز قابل انتقال به تناسب کسانیکه مرض ایدز ندارند، اکثراً توبرکلوز در شش ها نه بلکه در قسمت های دیگر بدن شان دارند. اگر مرض ایدز تحت تداوی قرار نگرفت، توبرکلوز می توانید خیلی سریع انکشاف پیدا کند. مرض می تواند به تمام قسمت های بدن پخش شود که بسیار شدید است.

آیا مریضان مبتلا به توبرکلوز معاینه ایدز هم می شوند؟

روزانه یک معاینه ایدز از تمام مریضان مبتلا به توبرکلوز انجام می شود.

زمانیکه یک شخص به مریضی توبرکلوز مبتلا می شود، علایم آن در بدن شخص مریض چگونه بزودی ظاهر می گردد؟

این مربوط می شود به سن و سال و سیستم ایمنی بدن انسان، و در بین اطفال کوچک در واکسین محافظتی. اطفال کوچکتر از 5 سال که واکسین BCG را نگرفته اند، می توانند زدوتر مریض شوند (حتی یک ماه بعد ازینکه باکترایای توبرکلوز در آنها سرایت کند)

جوانانی که سیستم ایمنی بدن شان عادی است می توانند در بین 6 الی 12 ماه از خود علایم مریضی را بعد از مبتلا شدن به توبرکلوز نشان بدهند، اما تاخیر می تواند یک دهه دوام کند. باکترا می تواند به حالت خوابیده (خواب) در بدن شان باقی بماند (باکتریای نهفته) و این عفونت می تواند در آینده زمانیکه سیستم ایمنی بدن شان بنابر استفاده دوا یا امراض ضعیف شد به مرض توبرکلوز انکشاف پیدا کند.

توبرکلوز بالای کدام عضو بدن تاثیر می کند؟

باکتریا می تواند در هر ارگان بدن باعث…. گردد، اما اکثراً بالای شش ها تاثیر می کند. دو بر سه قسمت از قضایای توبرکلوز در شش ها وجود دارند.

مهم ترین شکل دیگر توبرکلوز بعد از شش ها بالای … لنفاوی تاثیر می کند. یک شخص مصاب به توبر کلوز شاید در عین زمان هر دو نوع توبرکلوز یعنی در شش ها و دیکر قسمت های بدن را داشته باشد.

علایم توبرکلوز چی ها اند؟

علایم عمومی توبرکلوز عبارتند از: کم اشتهایی، وزن باختن، خستگی دوامدار، عرق در جریان شب، تب و لرزه. در اطفال این مرض رشد ضعیف ولی قابل انکشاف دارد.

علایم توبرکلوز مطابق به این است که کدام یک از اعضای بدن متاثر می شود. مهمترین علایم توبرکلوز صرفه ی است که بیشتر از سه هفته دوام کند. صرفه می تواند با گذشت زمان از سینه بیرون شود. شخص مریض شاید بلغم زرد، خرمایی و یا یکجا با خون صرفه کند.

اگر یک شخص توبرکلوز گره های لنفاوی داشته باشد، مقدار غده های ملتهب متورم یا افزایش پیدا می کند. معمولاً غده لنفاوی آلوده در گردن وجود دارد، اما می تواند بعضی اوقات در زیر بغل و بیخ ران وجود داشته باشد. معمولاً آنگونه گره های لنفاوی درد نداشته و آرام میباشد. زمانیکه مرض انکشاف یافته و پیشرفته شود این گره ها تغییر نموده سرخ و نازک می شوند. زمانیکه یک گره لنفاوی به یک ورم چرکی تبدیل شود می تواند باعث ترکیدن و تولید ریم در جلد شود.