گروه خطر- بالا

در گروپ مردمان با خطر بالا توبرکلوز زیادتر وجود دارد نسبت به نفوس عام. این گروپ ها با خطر بالا به دو دسته تقسیم گردیده اند:

  1. مردمانیکه در خطر بالا مبتلا شدن به توبرکلوز وجود دارند.
  2. مردمانیکه بعد از مبتلا شدن به مرض توبرکلوز، آنرا در بدنشان انکشاف می دهند.

خطر سرایت مرض توبرکلوز به اساس موقعیت و شدت مرض، حالات در محیط و کسیکه مبتلا شده است، میباشد.

اکثراً توبرکلوز توسط کسانیکه که توبرکلوز قابل انتقال داشته باشند در هوا پخش می گردد، زیرا آنها در شش هایشان به مقدار زیاد باکتریای توبرکلوز دارند. زمانیکه شخص مریض صرفه میکند، حرف میزند باکتریا در هوا پخش می گردد. زمانیکه دیکر اشخاص در محیط داخلی اتاق تنفس می کنند، به این مرض مبتلا می شوند. شاید آنها در نتیجه تنفس باکتریای پخش شده مریض شوند. احتمال مریض شدن آنها زیاد وجود دارد در صورتیکه آنها برای مدت طولانی در اتاق باقی بمانند.

توبرکلوز زمانی انتقال می کند که اتاق کوچک و بیروبار باشد و تهویه هوای اتاق بشکل منظم نباشد. در این حالات پخش باکتریا در هوا می تواند بسیار بالا باشد. بطور مثال در یک اتاق کوچک که تمام اشخاص در آن پهلو در پهلو می خوابند احتمال زیاد انتقال توبرکلوز وجود دارد نسبت به اتاقیکه که کلکین آن بشکل منظم باز می گردد و دو شخص در آن می خوابد.

توبرکلوز به آسانی سرایت نمی کند. فقط یک بر سه قسمت از آن کسانیکه با مریضان توبرکلوز در تماس مداوم و نزدیک بوده اند به این مرض مبتلا می شوند. از ده شخص جوان فقط یک تن آن با داشتن سیستم ایمنی متعادل این مرض را در خود انکشاف می دهند. تقریباً نیم دیگر آنها این مرض را در بین دو سال انکشاف خواهند داد.

در بعضی گروپ ها خطر بالای انکشاف امراض وجود دارد. بعضی اوقات، امراض و ادویه جات باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن می گردد که در نهایت خطر مبتلا شدن به مرض را وسعت می بخشد. آنها شامل: ایدز، شکر، آرتریت روماتوئید، درد گرده، سرطان خون، سرطان لنف ، سرطان شش، سرطان سر و گردن و سیلیکوزیس میباشد.

در فنلاند، گروپ ها با خطر توبرکلوز قرار ذیل اند:

  • تماس نزدیک با مریضان توبرکلوز شش: کسانیکه در عین خانه با همدیگر زندگی می کنند، اقارب، و دیگر مردمان (کارمندان، دوستان) که با مریضان توبرکلوز وقت زیاد را سپری نموده باشند. در اطفال کوچک خطر بالای متبلا شدن به توبرکلوز و انکشاف آن وجود دارد.
  • مردمان سالخورده یا کهن سال
  • استفاده زیاد مواد مخدر و الکول و اشخاص به حاشیه رانده شده اجتماعی.
  • مهاجرین از کشور های که امار توبرکلوز در آن زیاد وجود دارد.
  • مردمانیکه بسیار وقت را (کار، درس و یا زندگی) در کشور های سپری نموده باشند که امارتوبرکلوز در آن زیاد باشد.
  • کسانی بنابر یک وضعیت، مرض یا استفاده دوا سیستم ایمنی بدن شان ضعیف شده باشد، مخصوصاً افراد مصاب به مرض ایدز.
  • کسانی که در کار به توبرکلوز مبتلا شده اند.