توبرکلوز یا سل

در اینجا اطلاعات ابتدایی در مورد توبرکولوز ارائه می‌شود. توبرکولوز با داروها قابل درمان است. آزمایش‌ها و درمان توبرکولوز برای بیماران رایگان است.