انتقال

pappa

توبرکلوز از طریق هوا از یک شخص به شخص دیگر سرایت می کند. خوشبختانه توبرکلوز به آسانی پخش نمی گردد. تدوای درست این مریضی باعث کاهش پخش آن نیز می گردد.

زمانیکه شخص مبتلا به بیماری توبرکلوز صحبت یا صرفه می کند و یا آواز می خواند، باکتریای توبرکلوز در هوا پخش می گردد. شخص دیگر که در عین محیط بسته با شخص بیمار است با تنفس هوای آلوده به این مرض مبتلا می شود.

هر چند، تمامی مریضان مبتلا به توبرکلوز این مرض را برای دیگران منتقل نمی سازند. باکتریا از آن مریضانی در هوا پخش می شود که توبرکلوز در جهاز تنفسی – معمولاً در شش ها – و قفس سینه آنها قرار داشته باشد.

توبرکلوز به آسانی منتقل نمی گردد. اعضای فامیل که با یکدیگر زندگی می کنند در بالاترین سطح خطر وجود دارند. در دید و باز دید همیشگی خطر مبتلا شدن به این مرض بسیار کم است. فقط یک بر سوم حصه مردم در نتیجه دید و باز دید همیشگی به این مرض مبتلا می شوند.

توبرکلوز از طریق ظروف، نوشابه باب، غذا و لباس به دیگران سرایت نمی کند.

خطر سرایت یا انتقال این مرض می تواند کاهش پیدا کند. مریض مبتلا به توبرکلوز باید بسیار زود تحت تدوای قرار گرفته و رهنمایی های تداوی را با دقت تعقیب کند. زمانیکه مریض شیوه مناسب صرفه را بیاموزد، از پخش باکتریا در هوای اتاق نیز جلوگیر خواهد شد. تهویه منظم هوا می تواند بشکل موثر مقدار باکتریا در بین اتاق را کاهش دهد. قابل یاد آوریست که در فضای آزاد، خطر انتقال این مرض از طریق هوا وجود ندارد.