تداوی

poika

توبرکلوز توسط آنتی بیوتیک ها تداوی می گردد.

همیشه وقت مریض توبرکلوز با گرفتن چندین دوا در عین زمان تداوی می گردد. قابل یادآوریست که تداوی آن حد اقل شش ماه طول می کشد. در صورتی که مرض پیش رفته شده باشد، تداوی می تواند بیشتر از شش ماه طول بکشد. زمانیکه تداوی آغاز شد، خطر انتقال مرض معمولاً کاهش پیدا می کند.

برای تداوی مرض توبرکلوز باید رهنمایی های داکتر را به دقت تعقیب نمود. دوا باید بطور منظم استفاده گردد. اگر مریضان مبتلا به توبرکلوز بزودی از استفاده دوا دست بکشند، بزودی دوباره مریض شده و باکتریا در شش هایشان مقاومات پیدا می کند، که بعداً تداوی آن نیز دشوار تر خواهد شد.

اگر مریض توبرکلوز در مقابل دوا مقاومت دارد، او با ترکیب و استفاده پنج یا شش دوا تداوی می شود. تداوی معمولاً دو سال طول می کشد.

اگر مریض توبرکلوز قابل انتقال داشته باشد، او را در اتاق ایزوله مخصوص در شفاخانه که هوای آن همیشه وقت تبدیل می شود، تداوی می کنند. اتاق ایزوله از پخش توبرکلوز به سایر مریضان و کارکنان شفاخانه جلوگیری می کند. به این دلیل مریض در یک اتاق تنها با تحرکات و امکانات محدود نگهداری می گردد.


در مورد اتاق ایزوله بیشتر بخوانید
.