تشخیص

juippi

توبرکلوز شش ها را می توان از طریق اکسری سینه یا معاینات بلغم تشخیص کرد.

توبرکلوزدر شش ها را می توان معمولاً از طریق اکسری سینه یا رادیوگرافی تشخیص داد. شیوه تصویربرداری اکسری امن است. خانم های باردار باید قبل از انجام اکسری باید از وضعیت شان حکایت کنند.

نمونه تف یا بلغم مریض نیز معاینه می شود. این معاینات مایکروسکوپی برای دریافت باکتریا در بلغم مریض و یا حصول اطمینان از اینکه شخص واقعاً مرض توبرکلوز دارد، انجام می شود. نمونه بلغم را بمنظور تشخیص باکتریا در آن – که باعث توبرکلوز شده است – باید کشت کنند. در صورت ضرورت، یک معاینات سریع DNA برای تشخیص توبرکلوز انجام داده می شود.

یک طفل کوچک بلغم را می بلعد و نمی تواند آنرا ساده مانند جوانان تولید کند. اگر گمان می رفت که توبرکلوز شش باشد، آسپیراسیون معده ( یک پیپ کوچک که از طریق بینی مریض داخل گردیده و به معده رسانیده می شود تا اینکه از بلغم بلعیده شده نمونه گیری کند) می تواند نمومه بلغم را برای معاینات بگیرد. این عملیه در شفاخانه اجرا می شود.

بعضی اوقات ضرورت است تا برونکوسکوپی یا توموگرافی کامپیوتری شش ها گرفته شود.

برای معاینات توبرکلوز در دیگر اعضای بدن نسبت به شش ها، تخنیک های مختلف عکسبرداری بکار برده می شود. برعلاوه، یک نمونه ریم از آن قسمت بدن که توبرکلوز در آن وجود دارد برای معاینات گرفته می شود.