تشخیص سل

تشخیص سلتشخیص سل

توبرکلوز شش ها را می توان از طریق اکسری سینه یا معاینات بلغم توبرکلوز شش ها را می توان از طریق اکسری سینه یا معاینات بلغم تشخیص کرد.

توبرکلوزدر شش ها را می توان معمولاً از طریق ایکسری سینه یا رادیوگرافی تشخیص داد. شیوه تصویربرداری اکسری امن است. زنان باردار باید قبل از انجام ایکسری سینه درباره وضعیت خود اطلاع دهد.

نمونه‌های بلغم بیمار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. بررسی میکروسکوپیک بلغم انجام می‌شود تا بفهمیم آیا باکتری در بلغم وجود دارد و آیا بیمار عفونی است یا خیر. انجام کشت نمونه بلغم ضروری است تا مشخص شود آیا حاوی باکتری‌هایی است که بیماری توبرکولوز را ایجاد می‌کنند یا خیر. در صورت ضرورت، یک معاینات سریع DNA  برای تشخیص توبرکلوز انجام داده می شود.

اگر باکتری‌های اسید رنگی در لکه ‌برداری سپوتوم دیده شود، خطر انتقال بالا است. آزمون هیبریداسیون اسید نوکلئیک نیز اطلاعات سریعی درباره آسیب‌پذیری باکتری توبرکولوز به ریفامپیسین را فراهم می‌کند. کشت توبرکولوز برای تأیید این مورد استفاده می‌شود که باکتری کشف شده نوع باکتری توبرکولوز را ایجاد می‌کند. نتیجه کشت توبرکولوز معمولاً در حدود ۲-۸ هفته به دست می‌آید. نوع سویه توبرکولوز همیشه برای آسیب‌پذیری دارویی و ژنوتیپی تست می‌شود.