سرایت توبرکلوز و مرض توبرکلوز

mimmi

تمام اشخاص به این مرض مبتلا نمی شوند، حتا اگر آنها با یک شخص مبتلا به توبرکلور نیز در تماس باشند.

توبرکلوز به آسانی سرایت نمی کند. فقط یک بر سوم حصه آن کسانیکه که در تماس نزدیک با مریضان توبرکلوز باشند، به این مرض مبتلا می شوند.

از هر ده شخص مبتلا به توبرکلوز 9 تن آن هیچگاهی توبرکلوز فعال را انکشاف نمی دهند. قابل یادآوریست که باکتریا در بدن آنها بشکل خواب باقی می ماند – که بنام توبرکلوز نهفته – یاد می شود. اشخاص مبتلا به توبرکلوز نهفته از علایم خاص برخوردار نبوده و نمی توانند باکتریا را برای دیگران انتقال بدهند. زمانیکه باکتریا در بدن از حالت نهفته به حالت فعال در می آید، باعث می شود که شخص مریض شود.

اشخاص مبتلا به توبرکلوز مریض پنداشته می شوند. ممکن مرض به کسی سرایت کند که همیشه وقت با شخص مریض سر و کار داشته باشد.

در هر ده شخص جوان مبتلا به مرض توبرکلوز فقط یک تن آنها توبرکلوز را انکشاف می دهد. تقریباً در نیم آنها در بین دو سال علایم این مرض دیده می شود. نیم دوم آنها در آینده های دور زندگی این مرض را در بدنشان انکشاف خواهند داد.

اطفال، بزرگ سالان یا کسانی که سیستم ایمنی بدن شان بنابر مریضی ها یا استفاده دوا پایین آمده باشد خطر وجود و انکشاف توبرکلوز در آنها زیاد مشهود است.

100 / 30 توبرکلوز نهفته / 3 توبرکلوز در حال انکشاف
100 / 30 توبرکلوز نهفته / 3 توبرکلوز در حال انکشاف