علایم

علایم مریضی توبرکلوز به انواع مختلف و بشکل آهسته ظاهر می گردد.

معمول ترین علایم توبرکلوز صرفه دوامدار است که برای سه هفته دوام نموده و با صرفه بلغم نیز بیرون شود. مریض مبتلا به توبرکلوز ممکن تب داشته باشد، وزن از دست بدهد و در شب شدیداً عرق کند. شخص مریض ممکن احساس کند که ضعیف و کم اشتها شده است. با در نظر داشت اینکه کدام یک از اعضای بدن متاثر می گردد، دیگر علایم نیز می تواند وجود داشته باشد.

علایم مریضی معمولاً آهسته ظاهر می شود. در نخست علایم آنقدر واضح نیستند. ممکن در بعضی ها بصورت قطعی هیچ علایم دیده نشود. در حالیکه، اطفال بنابر داشتن سیستم ایمنی حساس، بسیار زود مریض می شوند.

علایم می تواند از کدام مریضی دیگر باشد. برای تشخیص مرض توبرکلوز معاینات مشخص وجود دارد. کسیکه یک یا بیشتر از یک علایم مریضی در بدنش دیده می شود، باید به داکتر مراجعه کند.