مرض سل یا توبرکلوز چیست؟

توبرکلوز یک مرض ساری بوده و از باکتریای مایکوباکتریوم بوجود می آید. توبرکلوز یا سل می تواند از طریق هوا از یک شخص به شخص دیگر انتقال کند. توبرکلوز معمولاً بالای شش ها تاثیر می کند، زیرا این مرض در شش ها وسعت پیدا کرده و باعث بوجود آمدن التهاب می شود. از شش ها باکتریا می تواند ذریعه جریان خون یا سیستم لنفاوی به دیگر اعضای بدن برسد. بنابر این دلیل توبرکلوز می تواند در غده های لنفاوی، استخوان ها، سیستم ادراری و آله تناسی، مغز و جلد وسعت پیدا کند. سل یا توبرکلوز یک مریضی قابل معالجه بوده معاینات و تداوی آن برای مریضان رایگان است.

تا هنوز توبرکلوز یک مریضی مهم در اکثر نقاط جهان بشمار می رود. سالانه در حدود 9 میلیون انسان به این مرض مبتلا گردیده و 1.5 میلیون انسان در اثر آن از بین می روند. توبرکلوز در کشور هایکه از عواید متوسط یا کم برخوردار هستند زیاد دیده می شود. زندگی در محیط مزدحم، سو تغذیه، ایدز و تجهیزات صحی ضعیف باعث افزایش شیوع این بیماری می شود. همچنان کشور هایکه زیربنا های آن در اثر حوادث طبیعی متاثر شده باشند، جنگ یا شکست اجتماعی در آن به تجربه گرفته شده باشد مریضی توبرکلوز نیز در آن وجود دارد.

در کشور فنلاند، توبرکلوز حتی در سال 1930 یک مشکل عمده در عرصه صحت عامه بشمار میرفت. در آن زمان در هر ساعت یک شهروند کشور فنلاند در اثر بیماری توبرکلوز از بین می رفت. امروز، تقریباً 300 نوع جدید توبرکلوز سالانه تشخیص می گردد. یک بر سوم حصه آنها در بین نوزادان خارجی وجود دارند. بزرگترین خطر در فنلاند اشخاص سالخورده، مهاجرین با فیصدی بلند توبرکلوز و معتادین مواد مخدر و الکول می باشند. توبرکلوز تا هنوز یک مریضی بشمار می رود که باید جدی گرفته شود.