واکسیناسیون

vauva

واکسین BCG نوزادان و اطفال را از انواع شدید توبرکلوز محافظت می کند.

BCG مخفف (Bacillus Calmette-Guérin ) بوده و یک نوع واکسین است که اطفال کوچک را در مقابل انواع مرض توبرکلوز محافظت می کند.

در گذشته تمام اطفال در فنلاند واکسین ضد توبرکلوز می شدند. از 2006 بدینسو، واکسین BCG تنها برای اطفالی داده می شود که خطر توبرکلوز در بدن آنها مشهود باشد. این تغییرات در واکسیناسیون بمنظور دانستن امار درست مریضان توبرکلوز در فنلاند آورده شده است

معمولاً واکسین برای نوزادان داده می شود. اطفال بزرگتر از هفت سال واکسین نمی شوند. ضرورت واکسین برای یک شخص به استناد معاینات از سوی داکتر تشخیص داده می شود. این واکسیناسیون رایگان عرضه می گردد. واکسیناسیون BCG برای اطفال توسعه می گردد

  • کسیکه با یک اعضای فامیل یا کدام شخص دیگری زندگی کند که در گذشته یکبار به مرض توبرکلوز مبتلا گردیده باشد.
  • آنانی که در کشور های بدنیا آمده باشند که مرض توبرکلوز در آن زیاد باشد و یا همراه با کسانی زندگی کنند که در کشور های بدنیا آمده باشند که توبرکلوز در آن معمول است.
  • مسافرینی که به کشور های سفر می کنند که توبرکلوز در آن معمول بوده و در آنجا بیشتر یک ماه وقت سپری می کنند.

در صورتیکه اطفال منظماً در تماس نزدیک با اشخاص مریض باشند، واکسین BCG توسعه می گردد.

  • کسی از کشوری می آید که در آنجا مرض توبرکلوز عام است.
  • کسیکه توبرکلوز دارد
  • کسیکه احتمال خطر داشتن توبرکلوز در او مشهود است.

واکسین BCG که در طفولیت داده می شود انسان را در جوانی محافظت نمی کند.

در مورد BCG در صفحات موسسه ملی صحت و رفاه بیشتر بخوانید (فقط به زبان فنلاندی)
www.thl.fi/fi_FI/web/rokottajankasikirja-fi/bcg-rokotukset

واکسین ها جدید، خوبتر و امن تر در جهان انکشاف داده می شود.