توبرکلوز چیست؟

توبرکلوز چیست؟

توبرکلوز یک مرض است که از مایکوباکتریوم توبرکلوزس بوجود می آید.

انتقال توبرکلوز

توبرکلوز چگونه پخش می شود؟

توبرکلوز در هوا پخش شده و از یک انسان به انسان دیگر از طریق هوا سرایت می کند. زمانیکه یک شخص مبتلا به مرض توبرکلوز شش حرف بزند، صرفه کند، عطسه بزند و یا آهنگ بخواند، باکتریای توبرکلوز در هوا پخش می شود. کسانیکه در عین اتاق عین هوا را تنفس می کنند ممکن باکتریا را در شش های خود ناخودآگاه انتقال داده و به این مرض مبتلا شوند. اعضای فامیل که با یکدیگر زندگی می کنند به احتمال قوی این مرض در بین شان سرایت می کند.

آیا من با پاک کردن منزل مریضی که بنابر داشتن توبرکلوز در شفاخانه بستری شده باشد، به این مرض مبتلا می شوم؟

توبرکلوز از طریق ظروف، نوشیدنی ها، غذا، لباس و لمس کردن سطوح به شخص دومی سرایت نمی کند. باکتریای توبرکلوز در هوا زمانی پخش می شود که شخص مریض حرف بزند، صرفه کند، عطسه بزند و یا آواز بخواند. اشخاص دیگر که در عین اتاق هستند و عین هوا را تنفس می کنند ممکن باکتریای پخش شده در هوای اتاق را تنفس و به شش هایشان انتقال بدهند، که متعاقباً به این مرض مبتلا خواهند شد. اگر شخص مریض از اتاق بیرون شود، باکتریا در هوای اتاق برای چندین ساعت باقی می ماند، مخصوصاً در اتاق های کوچک که تهویه هوا در آن ضعیف باشد. اگر مریض ساعت ها پیش اتاق را رها کرده باشد و یا هوای اتاق تغییر کرده باشد، برای کسیکه اتاق را پاک می کند کدام خطر توبرکلوز وجود ندارد.

آیا من با دست دادن یا در آغوش گرفتن اشخاص مبتلا به توبرکلوز به این مریضی مبتلا می شوم؟

نخیر، توبرکلوز از طریق تماس با پوست منتقل نمی گردد. بالا را ببینید: توبرکلوز چگونه پخش می شود؟

آیا من بنابر استفاده ابزار ترانسپورتی عامه که توسط یک مریض توبرکلوز شش نیز استفاده شده باشد، به این مرض گرفتار خواهم شد؟

خطر سرایت توبرکلوز در جریان سفر های کوتاه و تنها وجود ندارد. بطور مثال در یک بس یا ریل. خطر بالاتر خواهد زمانیکه شما برای چندین بار در عین بس یا ریل برقی که شخص مریض نیز استفاده کرده باشد استفاده کنید. اگر شما در طیاره پرواز می کنید و در عین پرواز کدام شخص مصاب به توبرکلوز نیز وجود دارد، پرواز های که 8 ساعت در هوا پرواز می کنند خطرشان بالاتر است نسبت به کسانی که برای دو ساعت پرواز می کنند، خصوصاً کسانیکه در دو ردیف پیش و پشت سر مریض نشسته اند. مقامات مسؤول امراض واگیر یا قابل سرایت می توانند دریابند که که این اشخاص کی ها و با چه کسانی در تماس هستند.

آیا تمام مریضان توبرکلوز این مرض را انتقال می دهند؟

نخیر، عملاً تنها مریض توبرکلوز شش می تواند این مرض را پخش کند. شخص مریض اگر در شش هایش باکتریا وجود داشته باشد یا در بلغم او باکتریا تشخیص گردید، می تواند به آسانی برای دیگران توبرکلوز را منتقل بسازد.

آیا برای عفونت توبرکلوز کدام معاینات وجود دارد؟

فقط یک شیوه معاینات خوب برای تشخیص عفونت توبرکلوز وجود دارد. دو معاینات انجام می شود: معاینات جلد (تست پوستی توبرکولین مانتو، TST). معاینات که به اساس توسعه های ملی راه اندازی می گردد.

آیا تمامی کسانیکه با یک مریض توبرکلوز در تماس بوده اند به این مرض مبتلا شده اند؟

نخیر. توبرکلوز به آسانی سرایت نمی کند. فقط یک در سه قسمت از آن کسانیکه با مریضان توبرکلوز قابل انتقال در تماس مداوم و نزدیک بوده اند به این مرض مبتلا می شوند. اعضای فامیل که با یکدیگر زندگی می کنند در بالاترین درجه خطر وجود دارند. فقط یک بخش از مریضان توبرکلوز این مرض را در بدن شان انکشاف می دهند.

آیا عفونت توبرکلوز را می توان تداوی کرد؟

بلی، این امکان دارد تا عفونت توبرکلوز را با دوا تداوی کرد. در فنلاند، برای کسانیکه با مریضان توبرکلوز در تماس بوده و پایین تر از 16 سال عمر دارند، دوا داده می شود. بنابر توسعه های ملی، دوا می تواند برای جوانان نیز داده شود.

مرض توبرکلوز

آیا توبرکلوز عیب من است؟

نخیر، بدون در نظر داشت نژاد، جنس، سن، پیشه و حالت اجتماعی، هر کسیکه به این مرض مبتلا شود، آنرا انکشاف می دهد.

آیا تمام کسانیکه در تماس نزدیک با مریض توبرکلوز بوده اند به این مرض مبتلا گردیده اند؟

نخیر، تنها از ده جوان صحتمند یک تن آن به توبرکلوز قابل انکشاف مبتلا می گردد. تقریباً در نیم آنها در بین دو سال علایم این مرض دیده می شود. نیم دیگر آنها توبرکلوز را در آینده های زندگی شان تجربه خواهند کرد.

آیا نوزادان یا اطفال پیشتر از جوانان به این مریضی مبتلا می شوند؟

بلی. نوزادان یا اطفال دارای سیستم ایمنی ضعیف هستند. اگر آنها به مرض توبرکلوز مبتلا شوند، بسیار زود مریض خواهند شد و این مریضی می تواند زندگی آنها را تهدید کند. در عین حال، خطر انکشاف مرض توبرکلوز در جوانان بین 15 الی 20 ساله زیاد تر است نسبت به جوانان زیر 15 سال.

امراض یا ادویه جات که سیستم ایمنی بدن را پایین می آورد چطور خطر انکشاف مرض توبرکلوز در انسان ها را به بار می آورد؟

امراض مختلف و استفاده دوا می تواند سیستم ایمنی بدن را پایین ببرد. زمانیکه سیستم ایمنی بدن یک انسان ضعیف شود، بدن نمی تواند باکتریا را بشکل درست آن کنترول کند. اگر باکتریا در بدن وسعت پیدا کرد، این مرض انکشاف پیدا می کند. بنابر این، انکشاف توبرکلوز در چنین اشخاص بسیار بالا است.

چرا این مهم است که از مبتلا شدن به مرض ایدز باخبر شویم؟

بخاطریکه ایدز سیستم ایمنی بدن را ضعیف ساخته و خطر بالای تجربه ایدز و توبرکلوز را در طول زندگی انسان باخود همراه دارد.

آیا توبرکلوز در مریضان ایدز مشابه دیگر مریضان توبرکلوز است؟

مردمان مبتلا به مرز ایدز قابل انتقال به تناسب کسانیکه مرض ایدز ندارند، اکثراً توبرکلوز در شش ها نه بلکه در قسمت های دیگر بدن شان دارند. اگر مرض ایدز تحت تداوی قرار نگرفت، توبرکلوز می توانید خیلی سریع انکشاف پیدا کند. مرض می تواند به تمام قسمت های بدن پخش شود که بسیار شدید است.

آیا مریضان مبتلا به توبرکلوز معاینه ایدز هم می شوند؟

روزانه یک معاینه ایدز از تمام مریضان مبتلا به توبرکلوز انجام می شود.

زمانیکه یک شخص به مریضی توبرکلوز مبتلا می شود، علایم آن در بدن شخص مریض چگونه بزودی ظاهر می گردد؟

این مربوط می شود به سن و سال و سیستم ایمنی بدن انسان، و در بین اطفال کوچک در واکسین محافظتی. اطفال کوچکتر از 5 سال که واکسین BCG را نگرفته اند، می توانند زدوتر مریض شوند (حتی یک ماه بعد ازینکه باکترایای توبرکلوز در آنها سرایت کند)

جوانانی که سیستم ایمنی بدن شان عادی است می توانند در بین 6 الی 12 ماه از خود علایم مریضی را بعد از مبتلا شدن به توبرکلوز نشان بدهند، اما تاخیر می تواند یک دهه دوام کند. باکترا می تواند به حالت خوابیده (خواب) در بدن شان باقی بماند (باکتریای نهفته) و این عفونت می تواند در آینده زمانیکه سیستم ایمنی بدن شان بنابر استفاده دوا یا امراض ضعیف شد به مرض توبرکلوز انکشاف پیدا کند.

توبرکلوز بالای کدام عضو بدن تاثیر می کند؟

باکتریا می تواند در هر ارگان بدن باعث…. گردد، اما اکثراً بالای شش ها تاثیر می کند. دو بر سه قسمت از قضایای توبرکلوز در شش ها وجود دارند.

مهم ترین شکل دیگر توبرکلوز بعد از شش ها بالای … لنفاوی تاثیر می کند. یک شخص مصاب به توبر کلوز شاید در عین زمان هر دو نوع توبرکلوز یعنی در شش ها و دیکر قسمت های بدن را داشته باشد.

علایم توبرکلوز چی ها اند؟

علایم عمومی توبرکلوز عبارتند از: کم اشتهایی، وزن باختن، خستگی دوامدار، عرق در جریان شب، تب و لرزه. در اطفال این مرض رشد ضعیف ولی قابل انکشاف دارد.

علایم توبرکلوز مطابق به این است که کدام یک از اعضای بدن متاثر می شود. مهمترین علایم توبرکلوز صرفه ی است که بیشتر از سه هفته دوام کند. صرفه می تواند با گذشت زمان از سینه بیرون شود. شخص مریض شاید بلغم زرد، خرمایی و یا یکجا با خون صرفه کند.

اگر یک شخص توبرکلوز گره های لنفاوی داشته باشد، مقدار غده های ملتهب متورم یا افزایش پیدا می کند. معمولاً غده لنفاوی آلوده در گردن وجود دارد، اما می تواند بعضی اوقات در زیر بغل و بیخ ران وجود داشته باشد. معمولاً آنگونه گره های لنفاوی درد نداشته و آرام میباشد. زمانیکه مرض انکشاف یافته و پیشرفته شود این گره ها تغییر نموده سرخ و نازک می شوند. زمانیکه یک گره لنفاوی به یک ورم چرکی تبدیل شود می تواند باعث ترکیدن و تولید ریم در جلد شود.

تشخیص مرض توبرکلوز

مرض توبرکلوز چگونه تشخیص می گردد؟

توبرکلوز شش ها معمولاً در اکسری سینه یا رادیوگرافی تشخیص می گردد و توسط معاینات لعاب دهن یا بلغم تصدیق می شود. با استفاده از روش خاص معاینات مایکروسکوپی بلغم امکان دارد تا باکتریا را در بلغم شناسای کرد. اگر توبرکلوز در لابراتوار نمو می کند تشخیص را تصدیق می کند. بعضی اوقات ضرورت است تا برانچسکوپی و توموگرافی کمپیوتری شش ها گرفته شود.

یک طفل کوچک بلغم را می بلعد و نمی تواند آنرا به سادگی مانند نوجوانان تولید کند. ازینرو، یک نمونه آن برای کشت در لابراتوار بمنظور تشخیص توسط آسپیراسیون معده گرفته می شود. این عملیه در شفاخانه انجام می گردد.

حین معاینات توبرکلوز بدون شش ها از سایر قسمت های بدن با اشکال مختلف عکسبرداری می شود. برعلاوه یک نمومه ریم از آن قسمت بدن برای معاینات گرفته می شود که مرض در آن وجود دارد.

مریض در کجا معاینه شد؟

محل معاینات طبق اوضاع و علایم مرض در مریض است. اکرسی سینه می تواند در مراقبت های صحی اولیه گرفته شود. بطور مثال: در مرکز صحی. بلغم را می توان در سه صبح پی در پی نمونه برداری کرد.

معاینات انجام شده و تداوی همیشه وقت در بخش متخصص شفاخانه شروع می شود. اطفال کوچکتر از سن 16 سال در کلینیک معاینه گردیده و به شفاخانه فرستاده می شوند. نوجوانان نظر به علایم مرض در بدن شان در جاهای مختلف معاینه می شوند. بطور مثال اگر شک توبرکلوز شش ها وجود داشت، در بخش مریضان سرپای کلینیک معاینات می شود. اگر شک توبرکلوز … لنفاوی گردن وجود داشت، مریض توسط یک متخصص گوش معاینه خواهد شد.

تداوی مرض توبرکلوز

توبرکلوز چگونه تداوی می گردد؟

مرض توبرکلوز نخست با ترکیب چهار نوع دوا تداوی می گردد. دواهای ابتدای توبرکلوز ریفامپین، ایزونیازید، پیرازینامید، اتامبوتول و استرپتومایسین میباشند. آخرین دوا یک انتی بیوتیکی است که در عضله پیچکاری می گردد.

دوا ها با در نظر داشت وزن مریض توسعه می گردد. دواهای توبرکلوز باید هر روز منظم در معده خالی گرفته شود. این همیشه وقت آسان نیست. بنابر همین دلیل، در فنلاند، یک پرستار برای تمویل و کنترول دواهای مریض اختصاص داده می شود. در عین حال، از استفاده مناسب و کامل دواهای مریض اطمینان حاصل کرده و عوارض جانبی دواها را نیز کنترول می کنند. کسانیکه به مرض توبرکلوز مبتلا شده اند حق دارند تا اینگونه تداوی شوند. اگر مریض تداوی را بنابر تمایل خودش توقف می دهد و یا از استفاده دوا اجتناب می ورزند توبرکلوز آنها انکشاف یافته و در مقابل دوا آنها مقاومت پیدا می کنند.

تداوی توبرکلوز های عادی که در مقابل دوا حساس هستند شش ماه طول می کشد. اگر مرض پیشرفته شده باشد، تداوی می تواند طولانی تر باشد. بطور عادی در دو ماه اول تداوی 4 دوا استفاده می شود و بعداً به 2 دوا تبدیل می شود.

تداوی مرض توبرکلوز چقدر هزینه در بر دارد؟

توبرکلوز یک مرض خطرناک و قابل سرایت میباشد. نظر به قانون مریضی های واگیر یا قابل سرایت، تداوی و معاینات توبرکلوز برای مریضان در فنلاند رایگان میباشد.

آیا توبرکلوز قابل معالجه است؟

مرض توبرکلوز می تواند با ادویه جات مدرن و جدید روز تداوی گردد.

تداوی مقاومت در مقابل دوای توبرکلوز بنابر کمبود دوای موثر، دشوار است. از بین سه مریض که مقاومت در مقابل دوای توبرکلوز دارند، دو تن آن در نتیجه تداوی توبرکلوز درازمدت (دو سال) صحت یاب می شوند.

آیا مرض توبرکلوز می تواند کدام یک از اعضای بدنم را برای همیش فلج سازد؟

اکثریت مریضان کاملاً خوب خواهند شد. اگر شروع تداوی به تاخیر گذاشته شد یا دوام کرد، توبرکلوز آصیب های بزرگتر در بدن بطور مثال در شش ها بوجود می آورد. امکان دارد که بدن تان دوباره کاملاً صحتمند نشود. بعضی اوقات ضرورت است تا بعضی کارها را برای تداوی توبرکلوز انجام بدهیم.

آیا من می توانم صحت یابی خودم از توبرکلوز را تحت تاثیر قرار بدهم؟

بلی، شما می توانید. تمام رهنمود های داکتر یا نرس را تعقیب نماید. قسمت تداوی که مربوط به خود شماست را درست انجام بدهید.

آیا من حین تداوی توبرکلوز به تغذیه خود توجه داشته باشم؟

بلی. برای دریافت انرژی مورد نیاز بدن، شما باید خوب غذا بخورید. اگر شما درست تغذیه نکنید، شاید بسیار وزن از دست بدهید، بخش تغذیه شفاخانه می تواند بری شما یک برنامه غذایی درست کند.

زمانیکه تحت تداوی توبرکلوز قرار داشته باشم، آیا می توان عملیه سکس را انجام بدهم؟

بله شما می توانید. این مهم است که به یاد داشته باشید که در اول تداوی شما احساس خستگی زیاد می داشته باشید که بنابر همان دلیل انجام عملیه سکس برایتان دلچسپ نخواهد بود.

مقاومت در مقابل دوا چگونه تداوی می گردد؟

اگر مریض در مقابل چندین دوا مقاومت دارد و یا مشخصاً در مقابل دوا مقاومت دارد – او را با استفاده از ترکیب شش دوا تداوی می کنند، که معمولا تداوی آن دو سال طول می کشد.

من چوقت می توانم فعالیت های ورزشی را دوباره شروع کنم؟

توبرکلوز با خستگی همراه است، که تدریجاً زمانیکه شخص خوب شد این خستگی ها ناپدید خواهند شد. در اول تداوی ضرور است تا مریض بخوابد. در صورتیکه امکان داشته باشد، آهسته آهسته در محل آزاد قدم بزند و برای بیرون رفتن باید خودش را مقاوم احساس کند. داکتر معالج شما برای شما رهنمود های مشخص بیشتر برای تمرین فزیکی ارایه خواهد کرد.

آیا من حین تداوی توبرکلوز می توانم باردار یا حامله شوم؟

برای شما پیشنهاد می گردد که زمانیکه تحت تداوی توبرکلوز قرار دارید از حامله شدن جلوگیری کنید. دواهای توبرکلوز بالای …. تاثیر نموده و بعضی دواهای آن برای زنان حامله خوب نیست. یک خانمی که در مرحله بارداری وجود داشته و توبرکلوز هم داشته باشد باید با داکتر صحبت نموده و یک شیوه مناسب تر را برای زایدن پیدا کند. اثر تابلیت های ضد بارداری بنابر استفاده دوای توبرکلوز پایین می آید و شما بالای اثر آن در جریان تداوی توبرکلوز اعتماد کرده نمی توانید.

مقاومت در مقابل دوای توبرکلوز چیست؟

استفاده نامناسب و نادرست دواهای ضد توبرکلوز می تواند باعث پیدا شدن مقاومت در مقابل دوا در انسان شود. به این معنی است که حساسیت در مقابل دوای توبرکلوز تنها با یک یا دو دوا و یا تداوی بسیار کوتاه و یا برای چندین باز توقف داده شده است. امراض ناشی از مقاومت باکتریای توبرکلوز نمی تواند تا جواب قانونی را ارایه کند، دواهای استاندارد ضد توبرکلوز. توبرکلوز مقاوم شاید عین حساسیت دوای توبرکلوز انتقال یابد.

توبرکلوز مقاوم بر چند، یک نوع از توبرکلوزی است که باکتریای آن به آیسونیازید یا ریمفامپسین، دو قویترین دواهای درجه یک ضد توبرکلوز، جواب نمی دهد.

توبرکلوز مقاون در مقابل دوای توبرکلوز، یک نوع توبرکلوز مقاوم برچند است که برای تمامی دواهای پایین نیز جواب می دهد، شامل موثرترین دوای درجه دوم ضد توبرکلوز.

توبرکلوز مقاوم بر چند در سراسر دنیا پیدا می شود. بیشتر از نیم این قضایا در کشورهای هند، چین و شوروی سابق گزارش داده شده است. در فنلاند سالانه قضیه ده مقاوم جدید دوای توبرکلوز وجود دارد.

انزوا

آیا امکان دارد تا یک شخص را بدون اینکه خودش بخواهد به اتاق ایزوله بستری نماید؟

بلی، این امکان دارد. نظر به قانون مریضی های واگیر، یک تصمیم در آوردن شخص در حالت انزوا بشکل غیر عمدی یکبار برای دو ماه اتخاذ می گردد.

به حالت انزوا کشانیدن غیر عمدی چوقت استفاده می شود؟

حالت انزوای غیر ارادی باید بطور مثال برای یک مریضی استفاده شود که از مرض توبرکلوز رنج برده و چندین بار تداوی خود را وقفه داده باشد.