لوازم

اینجا می توانید مواد مختلف دریابید، بطور مثال مجلات فنلاندی در مورد توبرکلوز برای مریضان توبرکلوز و سایر مردمان دیگر. اعلانات، تصاویر متحرک و قصه ها.