پستر

پستر صفحه انترنتی tuberkuloosi.fi

 

tuberkuloosi.fi juliste_EN

اپسترtuberkuloosi.fi  را میتوان برای پخش معلومات در مورد این صفحه انترنیتی بکار برده شود.

Poster of tuberkuloosi.fi site (pdf)

 

 

 

 

 

 

 


پستر پروژه TIE

این پسترها همچنین در پروژه TIE (پیشگیری و شناسایی زودهنگام تی‌بی و اچ‌آی‌وی در میان پناهجویان جوان) در سال 2014 به همراه انیمیشن‌ها توسعه داده شدند. طراحی توسط کنستانتینوس “گوگی” ماورومیشالی انجام شد. صندوق پناهندگان اروپا نیز در تامین مالی پروژه TIE شرکت کرد.

TIE-hankkeen TB juliste pikkukuva

TIE-hankkeen HIV juliste pikkukuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TB is curable – Poster of the TIE Project (pdf)

Full life with HIV – Poster of the TIE Project(pdf)

Euroopan pakolaisrahaston logo

 

 

 

 

 


پستر از طرف منطقه بهداشت پیرکانما

pirkanmaa poster_enمنتطقه بهداشت پیرکانما پستر توبرکلوز را به زبان های فنلاندی، سویسی، انگلیسی و روسی به طراحی یوها هاریو تولید کرده اند.

Tuberculosis poster in Finnish (pdf)

Tuberculosis poster in Swedish (pdf)

Tuberculosis poster in English(pdf)

Tuberculosis poster in Russian (pdf)

These posters and other materials also available at the web site of the Pirkanmaa Health District.

 

 


EU_flag_and_co-funded_by_health_programme