اعلانات

اعلانات صفحه انترنتی tuberkuloosi.fi

 

tuberkuloosi.fi juliste_EN

اعلاناتTuberkuloosi.fi میتواند برای پخش معلومات در مورد این صفحه انترنیتی بکار برده شود.

Poster of tuberkuloosi.fi site (pdf)

 

 

 

 

 

 

 


اعلانات پروژه TIE

این اعلانات در پروژه TIE (جلوگیری و تشخیص زود هنگام توبرکلوز و ایدز در بین پناه جویان جوان) در سال 2014 یکجا با تصاویر متحرک انکشاف داده شد. دیزاین شده توسط کونستانتینوس “گوگی”. صندوق پناهندگی اتحادیه اروپا در کمک های مالی برای پروژه TIE اشتراک کرد.

TIE-hankkeen TB juliste pikkukuva

TIE-hankkeen HIV juliste pikkukuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TB is curable – Poster of the TIE Project (pdf)

Full life with HIV – Poster of the TIE Project(pdf)

Euroopan pakolaisrahaston logo

 

 

 

 

 


اعلانات از طرف منطقه بهداشت پیرکانما

pirkanmaa poster_en
منتطقه بهداشت پیرکانما اعلانات توبرکلوز را به زبان های فنلاندی، سویسی، انگلیسی و روسی به طراحی جوها هارجو تولید نموده است.

Tuberculosis poster in Finnish (pdf)

Tuberculosis poster in Swedish (pdf)

Tuberculosis poster in English(pdf)

Tuberculosis poster in Russian (pdf)

These posters and other materials also available at the web site of the Pirkanmaa Health District.

 

 


EU_flag_and_co-funded_by_health_programme