انیمشن

این انیمیشن‌ها در پروژه TIE (پیشگیری و شناسایی زودهنگام تی‌بی و اچ‌آی‌وی در میان پناهجویان جوان) در سال 2014 توسعه داده شد. این انیمیشن‌ها داستان در مورد تی‌بی و اچ‌آی‌وی را تعریف می‌کنند. انجام انیمیشن توسط کنستانتینوس “گوگی” ماورومیشالی صورت گرفت.

سل قابل درمان است

زندگی کامل با HIV

صندوق پناهندگی اتحادیه اروپا در کمک های مالی برای پروژه TIE اشتراک کرد.

Euroopan pakolaisrahaston logo