تصاویر متحرک

این تصاویر متحرک در پروژه TIE (جلوگیر و تشخیص زودهنگام توبرکلوز و ایدز در بین جوانان پناهجو) در سال 2014 انکشاف داده شد. تصاویر متحرک بازتاب دهنده یک قصه توبرکلوز و ایدز هستند. این تصاویر متحرک توسط کونستانتینوس “گوگی” طراحی گردیده بودند.

TB is curable

Full life with HIV

صندوق پناهندگی اتحادیه اروپا در کمک های مالی برای پروژه TIE اشتراک کرد.

Euroopan pakolaisrahaston logo