کمک

معاینات و تداوی توبرکلوز برای اشخاص مصاب به آن رایگان است. در اینجا شما می توانید در مورد خدمات صحی و همچنان توسعه های داکتر برای معاینات و تداوی مرض توبرکلوز معلومات دریافت کنید.