انزوا

اگر شما توبرکلوز شش داشته باشید، این نوع توبرکلوز می تواند برای دیگران نیز پخش گردد. از روی همین دلیل، در جریان تداوی اولاً شما به یک اتاق ایزوله در شفاخانه برده می شوید. هدف این انزوا جلوگیری از پخش مرض برای دیگر مریضان و کارکنان شفاخانه میباشد.

دواهای خوب و موثر تا دو یا سه هفته خطر انتقال توبرکلوز برای دیگران را از بین می برد. این درست زمانی است که شما در شفاخانه بستری هستید. در بعضی حالات، بستری بودن می تواند طولانی تر باشد.

در جریان انزوا شما در یک اتاق تنها هستید. شاید شما بدون اجازه از اتاق بیرون شده نتوانید. در این اتاق یک تشناب و یک شاور، یک تیلفون و یک تلویزیون نیز وجود دارد. غذا و ادویه جات در بین اتاق آورده می شوند. همچنان شما می توانید بعضی لوازم شخص تان مانند کتاب یا مجله را به داخل اتاق بیاورید.

کارمندان صحی که شما را تداوی می کنند از دهن بند استفاده می کنند. جوانان صحتمند ممکن به عیادت شما بیآیند، اما آنها مجبور هستند تا رهمنایی کارمندان صحی را تعقیب نموده و از دهن بند استفاده کنند. توسعه می گردد که در مراحل اول تداوی مدت عیادت ها کوتاه باشد. در صورت امکان ، شما می توانید با دوستان و اقارب خویش ذریعه تیلفون و انترنیت بتماس باشید.

 

 

اطفال پاین تر از سن 5 سال و نوزادان که سیستم ایمنی بدنشان ضعیف است، شاید در جریان انزوا از شما عیادت نکنند. اگر شما در مقابل دوا توبرکلوز مقاومت دارید، دید و بازدید با اشخاص پاین تر از سن 16 سال را منع قرار بدهید.

زمانیکه شما صرفه می کنید باکتریا را در هوا پخش می شود. زمانیکه شما صرفه می کنید، لطفاً دهان و بینی تان را با یک دستمال کاغذی نرم بپوشانید. بعد از استفاده دستمال کاغذی را در سطل جنگی بی اندازید. زمانیکه شما می خواهید از اتاق ایزوله بیرون شوید، باید از دهن بند یا ماسک استفاده کنید. در این صورت شما از پخش باکتریا در هوا جلوگیری می کنید.