تداوی توبرکلوز

mummo

برای شما کدام دلیلی وجود ندارد که تشویش کنید. بدون قضایای معدود، توبرکلوز قابل تداوی بوده و توسط دوا معالجه می گردد. باید شما تمامی ادویه جات و رهنمای های داکتر یا نرس را بشکل دقیق تعقیب نماید.

توبرکلوز مرض است که با دواها تداوی می گردد. برای از بین بردن تمام باکتریاهای توبرکلوز در بدن بیشتر از یک دوا ضرورت است. ازینرو، شما چندین نوع دوا را در عین حال خواهید گرفت. مهم ترین و معمول ترین ادویه جات برای تداوی توبرکلوز قرار زیر است:

  • ریفامپسین
  • آیسونیازد
  • پیرزینامید
  • ایتامبوتول
  • ستریپتومایسین

tuberkuloosi, lääkkeet, TB-lääkkeet

ازبین بردن تمامی باکتریا وقت زیاد را در برخواهد گرفت. بنابر همین دلیل استفاده دوا برای شش ماه و بعضی اوقات بیشتر از آن ادامه پیدا میکند. معمولاً در دو ماه اول ادویه جات مختلف توسعه می گردد، بعد از آن، تداوی با دو قسم دوا ادامه داده می شود.

معمولاً شما بعد از استفاده دوا در چند هفته اول احساس خوبتر خواهید داشت. درحالیکه بعضی باکتریا ها در بدن تان تا هنوز بشکل زنده وجود دارند. حتا اگر علایم مریضی از بدن تان ناپدید شد، شما باید به استفاده دوا ادامه بدهید، تا زمانیکه تمام باکتریا در بدن تان ازبین برود.

تداوی در شفاخانه آغاز و بعداً در خانه ادامه داده می شود. داکتر شما مسؤول برنامه ریزی تداوی شما است، برای شما دوا توسعه می کند، تشخیص و مدت تداوی تان را کنترول میکند. شما می توانید از داکتر معالج تان در مورد تداوی جزییات بپرسید.

تداوی بطور مستقیم

ادویه جات توبرکلوز بطور مستقیم داده می شود. شما حق دارید در جریان دوره تداوی تمویل و مشوره دریافت کنید. تداوی توبرکلوز برای چندین ماه دوام کرده و مقدار دوای آن نیز زیاد است، ازینرو گرفتن دوا بطور منظم و هر روزه کار آسان نیست. تداوی تحت نظارت برای شما کمک می کند تا دواها را منظم استفاده کنید، در عین حال این شیوه تداوی برای شما کمک می کند تا عوارض جانبی ممکنه دوا را کنترول نموده و در زودترین وقت ممکن معالجه شوید.

شما باید دوا هایتان را قسمی استفاده کنید که نرس و یا پرستار اطمینان حاصل کند که تمام دواها بطور منظم گرفته شده اند. در عین حال آنها عوارض جانبی ممکنه دوا را کنترول می کنند. انکشافات تان را تعقیب نموده و به سوالات تان جواب دهید. اگر مریض یک طفل باشد، والدین می توانند تحت نظارت یک پرستار صحی برای طفل شان دوا بدهند.

داکتر مسوول تصمیم می گیرد که تداوی و معاینات چوقت شروع و چوقت ختم گردد. در شفاخانه یک نرس از شما پرستاری نموده و از استفاده درست دوا توسط شما اطمینان حاصل می کند. قبل از اینکه شما از بستر بیرون شده و به خانه فرستاده شوید، برایتان در مورد شیوه درست استفاده دوا در خانه نیز گفته می شود. دوا را می توان از بخش مریضان سرپای شفاخانه، در مرکز صحی، در مرکز فنی صحی، در مکتب و در مرکز معلومات پناهجویان دریافت کرد. در صورتیکه اوضاع صحی تان ایجاب می کرد، یک نرس می تواند تداوی شما را در منزلتان و یا جای دیگری که در آن زندگی می کنید، تحت نظارت داشته باشد. شیوه نظارت از تداوی به انواع مختلف توسط شهرداری تنظیم می گردد.

عدم استفاده دوا از طرف خودتان و یا نگرفتن آن در اوقات معینه می تواند در آینده خطرناک باشد. باکتریای توبرکلوز می تواند وسعت پیدا کرده منجر به درازا کشیدن تداوی شما گردد. باکتریای توبرکلوز می تواند در مقابل دوای که شما توسط آن تداوی می کنید، مقاومت پیدا کند. در صورتیکه دوای قبلی تاثیر نکرد، شما مجبور خواهید بود تا دوای جدید بگیرید. گرفتن دوای جدید برای مدت طولانی یک ضرورت است، ولی معمولاً عوارض جانبی نیز در پی دارد.

  • صرف دوا های توبرکلوز که بشکل منظم استفاده شوند می توانند باکتریای توبرکلوز را از بین ببرند.
  • Tتوبرکلوز یک مرض قابل تدوای است، مشروط بر اینکه تمامی رهنمود های استفاده دوا بشکل توسعه شده آن استفاده گردد.
  • در تداوی تغییرات و تعبیرات خودتان را اضافه نکنید.
  • حتی اگر شما دوباره از صحت خوب برخوردار شدید، به استفاده دوا ادامه دهید.
  • استفاده دوا خطر انتقال مرض را برای دیگران کم می سازد.

پیگیری طبی بازدیدکنندگان

بهبودی / صحتمندی شما در 1 – 2 ماه اول تداوی در بخش مریضان سرپای شفاخانه به شکل دقیق تعقیب می شود. در معاینات: یک اکسری قفس سینه، معاینات خون و نمونه لعاب دهن و بلغمی که صرفه می کنید، گرفته می شود. بعداً شما فرصت خواهید داشت تا از داکتر سوالات خویش را بپرسید.