خدمات صحی و تداوی

اگر شما شک دارید که به توبرکلوز مبتلا شده اید، لطفاً با نشانی های ذیل تماس بگیرید:

 • یک مرکز صحی در محلی که شما زندگی می کنید.
 • خدمات فنی صحت
 • مرکز صحی در محل بودباش و یا مرکز خدمات شاگردان (شاگردان)
 • دفتر معلومات خدمات صحت عامه (پناهجویان)

مرکز صحی باید برای شما وقت معاینات با داکتر یا نرس را در بین 1 یا 2 روز تنظیم نمایند و یا برای تان رهنمایی کنند که چه کارها را باید انجام بدهید.

ارزیابی ادویه جات توبرکلوز نظر به جواباتی است که از شما در مورد علایم و مریضی هایتان در گذشته پرسیده می شود. از شما پرسیده می شود که آیا در گذشته نیز برای تداوی توبرکلوز اقدام کرده اید و یا شما با مریضان توبرکلوز تماس نزدیک داشتید: بطور مثال: در بین فامیل یا جاییکه شما در آن زندگی می کنید، در محل کار یا مکتب تان، و سایر سوالات دیگر.

اگر گمان می رود که مرض توبرکلوز وجود دارد، همیشه اکسری سینه یا رادیوگرافی گرفته شده و نمونه تف یا بلغم مریض نیز معاینه می شود. معاینات مایکروسکوپی نمونه های بلغم نیز جمع آوری می گردد.

بر علاوه، یک داکتر معاینات فزیکی نیز انجام میدهد.

ارزیابی ادویه جات ابتدای برای جوانان در مرکز صحی انجام داده می شود. با در نظر داشت اوضاع صحی مریض، این ارزیابی می تواند در شفاخانه نیز انجام گردد.

اگر توبرکلوز تشخیص گردید یا شدیداً مشهود بود، شما بزودترین وقت ممکن بمنظور معاینات و ارزیابی بیشتر تداوی به شفاخانه فرستاده می شوید. در صورتیکه شما به توبرکلوزی مبتلا شدید – که امکان پخش آن به دیگران وجود دارد – ضرورتاً باید در شفاخانه بستری شوید (برای چند روز). در غیر آن، تداوی آن وقت زیادی را در بر خواهد گرفت.

در شفاخانه، نخست شما در اتاق ایزوله خواهید بود، زیرا در آنصورت شما مرض را برای دیگران پخش نخواهید کرد. تحقیقات و معاینات بیشتر بعداً با در نظر داشت حالات در شفاخانه انجام می گردد.

تداوی توبرکلوز معمولاً در شفاخانه شروع و در خانه ادامه پیدا می کند. دوای توبرکلوز همیشه وقت با موجودیت یک کارگر یا سرپست برای مریض توسعه میگردد. قسمیکه مرکز صحی دواهای توبرکلوز را برای مریض تنظیم و توسعه می کند، داکتر معالج در شفاخانه مسؤول تداوی شما است و او تصمیم می گیرد که تداوی چوقت شروع و چوقت ختم گردد. پی گیری عیادت کنندگان در بخش مریضان سرپای شفاخانه تقریباً یکبار در یک ماه انجام می شود.

تشخیص توبرکلوز در اطفال دشوار است. یکبار یک طفل به مرض توبرکلوز مبتلا گردید، اوضاع صحی وی می تواند بسیار زود خراب شود. بنابر این، تمام تحقیقات یا معاینات اطفال زیر سن 16 سال در کلینیک اطفال در شفاخانه انجام می شود.

ارزیابی یا تشخیص توبرکلوز و تداوی آن برای کسانیکه به این مرض مبتلا هستند، کاملاً رایگان است. شما از طرف کسانیکه شما را تداوی می کنند تحت حمایت قرار گرفته و از حالت صحی بدن تان باخبر می شود. یک کارمند اجتماعی در شفاخانه می تواند برای شما در مورد مسایل امنیت اجتماعی معلومات بدهد.

ارزیابی ابتدای صحی

 1. تاریخچه صحی با اخذ مصاحبه
 2. معاینات فزیکی توسط داکتر
 3. اکسری سینه یا رادیوگرافی
 4. معاینات مایکروسکوپی نمونه های بلغم.

معاینات صحی بیشتر (در صورت ضرورت)

 • معاینات خون
 • بارنچسکوپی
 • معاینات بیوپسی برای نمونه های بافتی
 • عکسبرداری طبی پیچیده، مانند توموگرافی کمپیوتری از شش ها یا عکسبرداری رزونانس مقناطیسی
 • معاینات مخصوص نمونه های بلغم