رهنمای ها برای مریض در جریان انزوا در خانه

انزوا در خانه

 • شما توبرکلوز قابل انتقال دارید. از روی همین دلیل شما باید فعالیت هایتان را محدود بسازید. انزوا تا زمانی ادامه پیدا می کند که داکتر، نرس یا پرستار مسؤول تداوی تان آنرا ضرور می داند.
 • در منزل تان باقی بمانید و از دید و بازدید با دیگران جلوگیری کنید، در آنصورت شما توبرکلوز را پخش نکرده و به دیگران انتقال نمی دهید. شما می توانید بیرون رفته قدم بزنید، زیرا قدم زدن برای صحت شما خوب است.
 • یک نرس شما را روزانه ملاقات می کند. او اوضاع صحی شما را بررسی نموده و از استفاده درست دوای توبرکلوز اطمینان حاصل می کند. همیشه وقت دوا های تان را نظر به نسخه استفاده کنید.

در جریان انزوا در خانه؛ شما اجازه نخواهید داشت تا:

 • رفتن به محل کار
 • رفتن به مکتب
 • رفتن به مسجد، کلیسا و یا جاهای مشابه دیگر
 • رفتن به رستورانت، دکان، مرکز خریداری و سایر اماکن عامه
 • رفتن به حوض آببازی و یا دیگر مراکز ورزشی سربسته
 • رفتن به محلات سرگرمی با سقف پوشیده
 • استفاده از ترانسپورت عامه مانند، ترین، بس و یا تکسی
 • دعوت عیادت کنندگان در منزل تان و یا رفتن به منزل آنها
 • استفاده کاریگر بیرونی و پاک کار در منزل تان

در خانه

 • در اتاق خودتان تنها بخوابید
 • پنجره اتاق را صبح و دیگر حد اقل برای 15 دقیقه باز نگهدارید تا هوای اتاق تبدیل شود.
 • حین صرفه یا عطسه، دهن و بینی تان را با دستمال کاغذی نرم ببندید. اگر شما دستمال کاغذی نرم ندارید، حین صرفه یا عطسه از آستین خود استفاده کنید. دستمال کاغذی را بعد از استفاده آن در پلاستیک انداخته و دور بیاندازید، یا در بین سطل جنگلی بیاندازید. دستان تانرا با آب و صابون بشوید / یا از مواد ضد عفونی دست استفاده کنید.
 • ظروفی که شما استفاده نمودید می تواند قسم معمول شسته شود.
 • لباس ها و رخت خواب قسم معمول در ماشین شستشو می گردد.
 • منزل شما می تواند قسم معمول پاک کاری گردد، اما استفاده جاروب برقی با فیلتر HEPA توسعه می گردد.

بیرون:

 • در صورتیکه بسیار حالت شدید نباشد، شما می توانید تمرین (ورزش) در بیرون انجام دهید. ضرور نیست تا ماسک-روی را در بیرون بپوشید، اما از تماس نزدیک با مردم اجتناب ورزید.
 • زمانیکه شما برای مشوره گیری و یا معاینات می آید از موتر شخص استفاده کنید. دهن و بینی تان را بایک دستمال کاغذی نرم بپوشانید، و یا از ماسک روی استفاده کنید. هوا داخل موتر راه از طریق کلکین تبدیل نماید. اگر شما به امبولانس ضرورت دارید، در جریان تماس با مسوؤلین بگویید که توبرکلوز شما قابل انتقال است.

برنامه ملی مرض توبرکلوز 2013، وزارت صحت و اجتماعیات