آیا عفونت توبرکلوز را می توان تداوی کرد؟

بلی، این امکان دارد تا عفونت توبرکلوز را با دوا تداوی کرد. در فنلاند، برای کسانیکه با مریضان توبرکلوز در تماس بوده و پایین تر از 16 سال عمر دارند، دوا داده می شود. بنابر توسعه های ملی، دوا می تواند برای جوانان نیز داده شود.

آیا تمامی کسانیکه با یک مریض توبرکلوز در تماس بوده اند به این مرض مبتلا شده اند؟

نخیر. توبرکلوز به آسانی سرایت نمی کند. فقط یک در سه قسمت از آن کسانیکه با مریضان توبرکلوز قابل انتقال در تماس مداوم و نزدیک بوده اند به این مرض مبتلا می شوند. اعضای فامیل که با یکدیگر زندگی می کنند در بالاترین درجه خطر وجود دارند. فقط یک بخش از مریضان توبرکلوز این مرض را در بدن شان انکشاف می دهند.

آیا من بنابر استفاده ابزار ترانسپورتی عامه که توسط یک مریض توبرکلوز شش نیز استفاده شده باشد، به این مرض گرفتار خواهم شد؟

خطر سرایت توبرکلوز در جریان سفر های کوتاه و تنها وجود ندارد. بطور مثال در یک بس یا ریل. خطر بالاتر خواهد زمانیکه شما برای چندین بار در عین بس یا ریل برقی که شخص مریض نیز استفاده کرده باشد استفاده کنید. اگر شما در طیاره پرواز می کنید و در عین پرواز کدام شخص مصاب به توبرکلوز نیز وجود دارد، پرواز های که 8 ساعت در هوا پرواز می کنند خطرشان بالاتر است نسبت به کسانی که برای دو ساعت پرواز می کنند، خصوصاً کسانیکه در دو ردیف پیش و پشت سر مریض نشسته اند. مقامات مسؤول امراض واگیر یا قابل سرایت می توانند دریابند که که این اشخاص کی ها و با چه کسانی در تماس هستند.

آیا من با پاک کردن منزل مریضی که بنابر داشتن توبرکلوز در شفاخانه بستری شده باشد، به این مرض مبتلا می شوم؟

توبرکلوز از طریق ظروف، نوشیدنی ها، غذا، لباس و لمس کردن سطوح به شخص دومی سرایت نمی کند. باکتریای توبرکلوز در هوا زمانی پخش می شود که شخص مریض حرف بزند، صرفه کند، عطسه بزند و یا آواز بخواند. اشخاص دیگر که در عین اتاق هستند و عین هوا را تنفس می کنند ممکن باکتریای پخش شده در هوای اتاق را تنفس و به شش هایشان انتقال بدهند، که متعاقباً به این مرض مبتلا خواهند شد. اگر شخص مریض از اتاق بیرون شود، باکتریا در هوای اتاق برای چندین ساعت باقی می ماند، مخصوصاً در اتاق های کوچک که تهویه هوا در آن ضعیف باشد. اگر مریض ساعت ها پیش اتاق را رها کرده باشد و یا هوای اتاق تغییر کرده باشد، برای کسیکه اتاق را پاک می کند کدام خطر توبرکلوز وجود ندارد.

توبرکلوز چگونه پخش می شود؟

توبرکلوز در هوا پخش شده و از یک انسان به انسان دیگر از طریق هوا سرایت می کند. زمانیکه یک شخص مبتلا به مرض توبرکلوز شش حرف بزند، صرفه کند، عطسه بزند و یا آهنگ بخواند، باکتریای توبرکلوز در هوا پخش می شود. کسانیکه در عین اتاق عین هوا را تنفس می کنند ممکن باکتریا را در شش های خود ناخودآگاه انتقال داده و به این مرض مبتلا شوند. اعضای فامیل که با یکدیگر زندگی می کنند به احتمال قوی این مرض در بین شان سرایت می کند.