توبرکلوز چیست؟

توبرکلوز یک مرض است که از مایکوباکتریوم توبرکلوزس بوجود می آید.