سل چیست؟

سل یک مرض است که از مایکوباکتریوم بوجود می آید.