آیا امکان دارد تا یک شخص را بدون اینکه خودش بخواهد به اتاق ایزوله بستری شود؟

بله، این امکان وجود دارد. طبق قانون بیماری‌های معدی، تصمیم برای جدا کردن اجباری می‌تواند به مدت دو ماه از زمان اتخاذ تصمیم اجرا شود.

انزوا