آیا امکان دارد تا یک شخص را بدون اینکه خودش بخواهد به اتاق ایزوله بستری نماید؟

بلی، این امکان دارد. نظر به قانون مریضی های واگیر، یک تصمیم در آوردن شخص در حالت انزوا بشکل غیر عمدی یکبار برای دو ماه اتخاذ می گردد.

انزوا