آیا برای عفونت توبرکلوز کدام معاینات وجود دارد؟

فقط یک شیوه معاینات خوب برای تشخیص عفونت توبرکلوز وجود دارد. دو معاینات انجام می شود: معاینات جلد (تست پوستی توبرکولین مانتو، TST). معاینات که به اساس توسعه های ملی راه اندازی می گردد.

انتقال توبرکلوز