آیا تمامی کسانیکه با یک مریض توبرکلوز در تماس بوده اند به این مرض مبتلا شده اند؟

نخیر. توبرکلوز به آسانی سرایت نمی کند. فقط یک در سه قسمت از آن کسانیکه با مریضان توبرکلوز قابل انتقال در تماس مداوم و نزدیک بوده اند به این مرض مبتلا می شوند. اعضای فامیل که با یکدیگر زندگی می کنند در بالاترین درجه خطر وجود دارند. فقط یک بخش از مریضان توبرکلوز این مرض را در بدن شان انکشاف می دهند.

انتقال توبرکلوز