آیا تمام مریضان توبرکلوز این مرض را انتقال می دهند؟

نخیر، عملاً تنها مریض توبرکلوز شش می تواند این مرض را پخش کند. شخص مریض اگر در شش هایش باکتریا وجود داشته باشد یا در بلغم او باکتریا تشخیص گردید، می تواند به آسانی برای دیگران توبرکلوز را منتقل بسازد.

انتقال توبرکلوز