آیا تمام کسانیکه در تماس نزدیک با مریض توبرکلوز بوده اند به این مرض مبتلا گردیده اند؟

نخیر، تنها از ده جوان صحتمند یک تن آن به توبرکلوز قابل انکشاف مبتلا می گردد. تقریباً در نیم آنها در بین دو سال علایم این مرض دیده می شود. نیم دیگر آنها توبرکلوز را در آینده های زندگی شان تجربه خواهند کرد.

مرض توبرکلوز