آیا توبرکلوز در مریضان ایدز مشابه دیگر مریضان توبرکلوز است؟

مردمان مبتلا به مرز ایدز قابل انتقال به تناسب کسانیکه مرض ایدز ندارند، اکثراً توبرکلوز در شش ها نه بلکه در قسمت های دیگر بدن شان دارند. اگر مرض ایدز تحت تداوی قرار نگرفت، توبرکلوز می توانید خیلی سریع انکشاف پیدا کند. مرض می تواند به تمام قسمت های بدن پخش شود که بسیار شدید است.

مرض توبرکلوز