آیا توبرکلوز عیب من است؟

نخیر، بدون در نظر داشت نژاد، جنس، سن، پیشه و حالت اجتماعی، هر کسیکه به این مرض مبتلا شود، آنرا انکشاف می دهد.

مرض توبرکلوز