آیا توبرکلوز قابل معالجه است؟

مرض توبرکلوز می تواند با دارو های ‏مدرن و جدید تداوی گردد، اگر تداوی به اندازه کافی زود شروع شود.‏

تداوی توبرکلوز مقاومت در مقابل دوا دشوار است، به دلیل کمبود دوای موثر. از بین ‏سه مریض که مقاومت در مقابل دوای ‏توبرکلوز دارند، دو تن آن در نتیجه تداوی ‏توبرکلوز درازمدت (دو سال) صحت یاب ‏می شوند. ‏

تداوی مرض توبرکلوز