آیا توبرکلوز قابل معالجه است؟

مرض توبرکلوز می تواند با ادویه جات مدرن و جدید روز تداوی گردد.

تداوی مقاومت در مقابل دوای توبرکلوز بنابر کمبود دوای موثر، دشوار است. از بین سه مریض که مقاومت در مقابل دوای توبرکلوز دارند، دو تن آن در نتیجه تداوی توبرکلوز درازمدت (دو سال) صحت یاب می شوند.

تداوی مرض توبرکلوز