آیا عفونت توبرکلوز را می توان تداوی کرد؟

بلی، این امکان دارد تا عفونت توبرکلوز را با دوا تداوی کرد. در فنلاند، برای کسانیکه با مریضان توبرکلوز در تماس بوده و پایین تر از 16 سال عمر دارند، دوا داده می شود. بنابر توسعه های ملی، دوا می تواند برای جوانان نیز داده شود.

انتقال توبرکلوز