آیا عفونت توبرکلوز را می توان تداوی کرد؟

بلی، این امکان دارد تا عفونت توبرکلوز را با دوا تداوی کرد.  در فنلند، برای کسانیکه با مریضان سل در تماس بوده و پایین تر از 16 سال عمر دارند، دوا داده می شود. به برخی از بزرگسالان نیز ممکن است طبق توصیه‌های ملی دوا تجویز شود.

انتقال توبرکلوز