آیا مرض توبرکلوز می تواند ‏کدام یک از اعضای بدنم را ‏برای دائم آسیب دهد؟

اکثریت مریضان کاملاً خوب خواهند شد. ‏اگر شروع تداوی به تاخیر گذاشته شد یا دوام ‏کرد، توبرکلوز آسیب های بزرگتر در بدن ‏بطور مثال در شش ها بوجود می آورد. ‏امکان دارد که بدن تان دوباره کاملاً صحتمند ‏نشود. بعضی اوقات برای شفاء کامل ضرورت است عملیات انجام داده شود.

تداوی مرض توبرکلوز