آیا مرض توبرکلوز می تواند کدام یک از اعضای بدنم را برای همیش فلج سازد؟

اکثریت مریضان کاملاً خوب خواهند شد. اگر شروع تداوی به تاخیر گذاشته شد یا دوام کرد، توبرکلوز آصیب های بزرگتر در بدن بطور مثال در شش ها بوجود می آورد. امکان دارد که بدن تان دوباره کاملاً صحتمند نشود. بعضی اوقات ضرورت است تا بعضی کارها را برای تداوی توبرکلوز انجام بدهیم.

تداوی مرض توبرکلوز