آیا مریضان مبتلا به توبرکلوز معاینه ایدز هم می شوند؟

روزانه یک معاینه ایدز از تمام مریضان مبتلا به توبرکلوز انجام می شود.

مرض توبرکلوز