می‌توانم با دست دادن یا آغوش کردن فردی که بیماری سل دارد، به آن بیماری مبتلا شوم؟

خیر. بیماری سل از طریق لمس یا تماس با پوست گسترش نمی‌یابد. به بالا نگاه کنید: چگونه بیماری سل گسترش میابد؟

انتقال توبرکلوز