آیا من با پاک کردن منزل مریضی که بنابر داشتن توبرکلوز در شفاخانه بستری شده باشد، به این مرض مبتلا می شوم؟

توبرکلوز از طریق ظروف، نوشیدنی ها، غذا، لباس و لمس کردن سطوح به شخص دومی سرایت نمی کند. باکتریای توبرکلوز در هوا زمانی پخش می شود که شخص مریض حرف بزند، صرفه کند، عطسه بزند و یا آواز بخواند. اشخاص دیگر که در عین اتاق هستند و عین هوا را تنفس می کنند ممکن باکتریای پخش شده در هوای اتاق را تنفس و به شش هایشان انتقال بدهند، که متعاقباً به این مرض مبتلا خواهند شد. اگر شخص مریض از اتاق بیرون شود، باکتریا در هوای اتاق برای چندین ساعت باقی می ماند، مخصوصاً در اتاق های کوچک که تهویه هوا در آن ضعیف باشد. اگر مریض ساعت ها پیش اتاق را رها کرده باشد و یا هوای اتاق تغییر کرده باشد، برای کسیکه اتاق را پاک می کند کدام خطر توبرکلوز وجود ندارد.

انتقال توبرکلوز