آیا من بنابر استفاده ابزار ترانسپورتی عامه که توسط یک مریض توبرکلوز شش نیز استفاده شده باشد، به این مرض گرفتار خواهم شد؟

در سفرهای روزمره، کوتاه به مدت چند روز با بس یا قطار، خطر ابتلا به سل کم است. اما اگر شما به طور مکرر با یک فرد بیمار سل در همان بس یا قطار سفر کنید، خطر ابتلا بیشتر می‌شود. در صورت سفر با طیاره، افرادی که در پروازهای 8 ساعت یا بیشتر حضور دارند، با خطر بیشتری مواجه هستند. افرادی که در دو ردیف جلوتر و عقبتر از فرد بیمار سل نشسته‌اند، خطر بیشتری دارند. مسئولان بیماریهای عفونی می‌توانند افرادی که در این شرایط بوده‌اند، را پیدا کرده و با آن‌ها تماس بگیرند

انتقال توبرکلوز