آیا من بنابر استفاده ابزار ترانسپورتی عامه که توسط یک مریض توبرکلوز شش نیز استفاده شده باشد، به این مرض گرفتار خواهم شد؟

خطر سرایت توبرکلوز در جریان سفر های کوتاه و تنها وجود ندارد. بطور مثال در یک بس یا ریل. خطر بالاتر خواهد زمانیکه شما برای چندین بار در عین بس یا ریل برقی که شخص مریض نیز استفاده کرده باشد استفاده کنید. اگر شما در طیاره پرواز می کنید و در عین پرواز کدام شخص مصاب به توبرکلوز نیز وجود دارد، پرواز های که 8 ساعت در هوا پرواز می کنند خطرشان بالاتر است نسبت به کسانی که برای دو ساعت پرواز می کنند، خصوصاً کسانیکه در دو ردیف پیش و پشت سر مریض نشسته اند. مقامات مسؤول امراض واگیر یا قابل سرایت می توانند دریابند که که این اشخاص کی ها و با چه کسانی در تماس هستند.

انتقال توبرکلوز