آیا حین تداوی توبرکلوز ‏به تغذیه خود توجه داشته ‏باشم؟

بلی. برای دریافت انرژی ‏مورد نیاز بدن، شما باید ‏خوب غذا بخورید. اگر شما ‏درست تغذیه نکنید و وزن زیادی از دست بدهید، ‏بخش تغذیه شفاخانه می تواند ‏برای شما یک برنامه غذایی ‏درست کند. ‏

تداوی مرض توبرکلوز