آیا من حین تداوی توبرکلوز به تغذیه خود توجه داشته باشم؟

بلی. برای دریافت انرژی مورد نیاز بدن، شما باید خوب غذا بخورید. اگر شما درست تغذیه نکنید، شاید بسیار وزن از دست بدهید، بخش تغذیه شفاخانه می تواند بری شما یک برنامه غذایی درست کند.

تداوی مرض توبرکلوز