آیا من حین تداوی توبرکلوز می توانم باردار یا حامله شوم؟

برای شما پیشنهاد می گردد که زمانیکه تحت تداوی توبرکلوز قرار دارید از حامله شدن جلوگیری کنید. دواهای توبرکلوز بالای …. تاثیر نموده و بعضی دواهای آن برای زنان حامله خوب نیست. یک خانمی که در مرحله بارداری وجود داشته و توبرکلوز هم داشته باشد باید با داکتر صحبت نموده و یک شیوه مناسب تر را برای زایدن پیدا کند. اثر تابلیت های ضد بارداری بنابر استفاده دوای توبرکلوز پایین می آید و شما بالای اثر آن در جریان تداوی توبرکلوز اعتماد کرده نمی توانید.

تداوی مرض توبرکلوز