آیا من می توانم صحت یابی خودم از توبرکلوز را تحت تاثیر قرار بدهم؟

بلی، شما می توانید. تمام رهنمود های داکتر یا نرس را تعقیب نماید. قسمت تداوی که مربوط به خود شماست را درست انجام بدهید.

تداوی مرض توبرکلوز