آیا من می توانم صحت یابی ‏خودم از توبرکلوز را تحت ‏تاثیر قرار بدهم؟

بلی، شما می توانید. تمام ‏رهنمود های داکتر یا نرس را ‏تعقیب نماید. قسمت تداوی که ‏مربوط به خود شماست را ‏درست انجام بدهید.

تداوی مرض توبرکلوز