آیا نوزادان یا اطفال پیشتر از جوانان به این مریضی مبتلا می شوند؟

بلی. نوزادان یا اطفال دارای سیستم ایمنی ضعیف هستند. اگر آنها به مرض توبرکلوز مبتلا شوند، بسیار زود مریض خواهند شد و این مریضی می تواند زندگی آنها را تهدید کند. در عین حال، خطر انکشاف مرض توبرکلوز در جوانان بین 15 الی 20 ساله زیاد تر است نسبت به جوانان زیر 15 سال.

مرض توبرکلوز