امراض یا ادویه جات که سیستم ایمنی بدن را پایین می آورد چطور خطر انکشاف مرض توبرکلوز در انسان ها را به بار می آورد؟

امراض مختلف و استفاده دوا می تواند سیستم ایمنی بدن را پایین ببرد. زمانیکه سیستم ایمنی بدن یک انسان ضعیف شود، بدن نمی تواند باکتریا را بشکل درست آن کنترول کند. اگر باکتریا در بدن وسعت پیدا کرد، این مرض انکشاف پیدا می کند. بنابر این، انکشاف توبرکلوز در چنین اشخاص بسیار بالا است.

مرض توبرکلوز