به حالت انزوا کشانیدن غیر عمدی چوقت استفاده می شود؟

حالت انزوای غیر ارادی باید بطور مثال برای یک مریضی استفاده شود که از مرض توبرکلوز رنج برده و چندین بار تداوی خود را وقفه داده باشد.

انزوا