تداوی مرض توبرکلوز چقدر هزینه در بر دارد؟

توبرکلوز یک مرض خطرناک و قابل سرایت میباشد. نظر به قانون مریضی های واگیر یا قابل سرایت، تداوی و معاینات توبرکلوز برای مریضان در فنلاند رایگان میباشد.

تداوی مرض توبرکلوز