تداوی مرض توبرکلوز چقدر هزینه در بر دارد؟

توبرکولوز به طور کلی یک بیماری انتقالی و خطرناک است. طبق قانون بیماری‌های واگیر، درمان توبرکولوز و آزمون‌های مورد نیاز برای تشخیص توبرکولوز در صورت شک به صورت رایگان برای بیمار در فنلند ارائه می‌شود.

تداوی مرض توبرکلوز