توبرکلوز بالای کدام عضو بدن تاثیر می کند؟

باکتریا می تواند در هر ارگان بدن باعث…. گردد، اما اکثراً بالای شش ها تاثیر می کند. دو بر سه قسمت از قضایای توبرکلوز در شش ها وجود دارند.

مهم ترین شکل دیگر توبرکلوز بعد از شش ها بالای … لنفاوی تاثیر می کند. یک شخص مصاب به توبر کلوز شاید در عین زمان هر دو نوع توبرکلوز یعنی در شش ها و دیکر قسمت های بدن را داشته باشد.

مرض توبرکلوز