توبرکلوز چگونه تداوی می گردد؟

مرض توبرکلوز نخست با ترکیب چهار نوع دوا تداوی می گردد. دواهای ابتدای توبرکلوز ریفامپین، ایزونیازید، پیرازینامید، اتامبوتول و استرپتومایسین میباشند. آخرین دوا یک انتی بیوتیکی است که در عضله پیچکاری می گردد.

دوا ها با در نظر داشت وزن مریض توسعه می گردد. دواهای توبرکلوز باید هر روز منظم در معده خالی گرفته شود. این همیشه وقت آسان نیست. بنابر همین دلیل، در فنلاند، یک پرستار برای تمویل و کنترول دواهای مریض اختصاص داده می شود. در عین حال، از استفاده مناسب و کامل دواهای مریض اطمینان حاصل کرده و عوارض جانبی دواها را نیز کنترول می کنند. کسانیکه به مرض توبرکلوز مبتلا شده اند حق دارند تا اینگونه تداوی شوند. اگر مریض تداوی را بنابر تمایل خودش توقف می دهد و یا از استفاده دوا اجتناب می ورزند توبرکلوز آنها انکشاف یافته و در مقابل دوا آنها مقاومت پیدا می کنند.

تداوی توبرکلوز های عادی که در مقابل دوا حساس هستند شش ماه طول می کشد. اگر مرض پیشرفته شده باشد، تداوی می تواند طولانی تر باشد. بطور عادی در دو ماه اول تداوی 4 دوا استفاده می شود و بعداً به 2 دوا تبدیل می شود.

تداوی مرض توبرکلوز