توبرکلوز چگونه پخش می شود؟

توبرکلوز در هوا پخش شده و از یک انسان به انسان دیگر از طریق هوا سرایت می کند. زمانیکه یک شخص مبتلا به مرض توبرکلوز شش حرف بزند، صرفه کند، عطسه بزند و یا آهنگ بخواند، باکتریای توبرکلوز در هوا پخش می شود. کسانیکه در عین اتاق عین هوا را تنفس می کنند ممکن باکتریا را در شش های خود ناخودآگاه انتقال داده و به این مرض مبتلا شوند. اعضای فامیل که با یکدیگر زندگی می کنند به احتمال قوی این مرض در بین شان سرایت می کند.

انتقال توبرکلوز