سل چگونه پخش می شود؟

سل از طریق هوا از یک نفر به دیگری منتقل می‌شود. باکتری‌های سل در هوا آزاد می‌شوند زمانی که فردی با بیماری سل در ریه صحبت، سرفه، عطسه یا آواز می‌خواند. افراد دیگری که در همان اتاق هستند، ممکن است با تنفس این هوا، باکتری‌ها را به ریه خود جذب کرده و به عفونت بیفتند. اعضای خانواده که در یک خانه زندگی می‌کنند، بیشترین احتمال عفونت را دارند.

انتقال توبرکلوز