حتی اگر کاملاً صحتمند بوده و بالای صحت خود توجه داشته باشم، به مرض توبرکلوز گرفتار خواهم شد؟

بلی، شما می توانید.

مرض توبرکلوز