زمانیکه تحت تداوی توبرکلوز قرار داشته باشم، آیا می توان رابطه جنسی داشت؟

بله شما می توانید. این مهم است که به یاد داشته باشید که در اول تداوی شما احساس خستگی زیاد دارید باشید که بنابر همین دلیل رابطه جنسی برایتان دلچسپ نخواهد بود.

تداوی مرض توبرکلوز