زمانیکه تحت تداوی توبرکلوز قرار داشته باشم، آیا می توان عملیه سکس را انجام بدهم؟

بله شما می توانید. این مهم است که به یاد داشته باشید که در اول تداوی شما احساس خستگی زیاد می داشته باشید که بنابر همان دلیل انجام عملیه سکس برایتان دلچسپ نخواهد بود.

تداوی مرض توبرکلوز