زمانیکه یک شخص به مریضی توبرکلوز مبتلا می شود، علایم آن در بدن شخص مریض چگونه بزودی ظاهر می گردد؟

این مربوط می شود به سن و سال و سیستم ایمنی بدن انسان، و در بین اطفال کوچک در واکسین محافظتی. اطفال کوچکتر از 5 سال که واکسین BCG را نگرفته اند، می توانند زدوتر مریض شوند (حتی یک ماه بعد ازینکه باکترایای توبرکلوز در آنها سرایت کند)

جوانانی که سیستم ایمنی بدن شان عادی است می توانند در بین 6 الی 12 ماه از خود علایم مریضی را بعد از مبتلا شدن به توبرکلوز نشان بدهند، اما تاخیر می تواند یک دهه دوام کند. باکترا می تواند به حالت خوابیده (خواب) در بدن شان باقی بماند (باکتریای نهفته) و این عفونت می تواند در آینده زمانیکه سیستم ایمنی بدن شان بنابر استفاده دوا یا امراض ضعیف شد به مرض توبرکلوز انکشاف پیدا کند.

مرض توبرکلوز