علایم توبرکلوز چی ها اند؟

علایم عمومی توبرکلوز عبارتند از: کم اشتهایی، وزن باختن، خستگی دوامدار، عرق در جریان شب، تب و لرزه. در اطفال این مرض رشد ضعیف ولی قابل انکشاف دارد.

علایم توبرکلوز مطابق به این است که کدام یک از اعضای بدن متاثر می شود. مهمترین علایم توبرکلوز صرفه ی است که بیشتر از سه هفته دوام کند. صرفه می تواند با گذشت زمان از سینه بیرون شود. شخص مریض شاید بلغم زرد، خرمایی و یا یکجا با خون صرفه کند.

اگر یک شخص توبرکلوز گره های لنفاوی داشته باشد، مقدار غده های ملتهب متورم یا افزایش پیدا می کند. معمولاً غده لنفاوی آلوده در گردن وجود دارد، اما می تواند بعضی اوقات در زیر بغل و بیخ ران وجود داشته باشد. معمولاً آنگونه گره های لنفاوی درد نداشته و آرام میباشد. زمانیکه مرض انکشاف یافته و پیشرفته شود این گره ها تغییر نموده سرخ و نازک می شوند. زمانیکه یک گره لنفاوی به یک ورم چرکی تبدیل شود می تواند باعث ترکیدن و تولید ریم در جلد شود.

مرض توبرکلوز